Όροι Χρήσης

Το Υπουργείο Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων προσφέρει προς χρήση τη διαδικτυακή του πύλη https://ergani.mlsi.gov.cy (ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ») υπό τους κάτωθι όρους χρήσης, τους οποίους ο επισκέπτης/χρήστης της διαδικτυακής πύλης καλείται να διαβάσει προσεκτικά:

 1. Το Υπουργείο Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και η Ομάδα Διαχείρισης του ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσουν τη σωστή λειτουργία των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχουν. Το Υπουργείο Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και η Ομάδα Διαχείρισης του ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε ζημιά (άμεση ή έμμεση) που τυχόν θα υποστεί ο χρήστης της διαδικτυακής πύλης από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης αυτής, από καθυστερήσεις κατά τη χρήση αυτής, από λάθη ή παραλείψεις σε αυτή, από διακοπές της τηλεφωνικής γραμμής, βλάβες του δικτύου ηλεκτροδότησης ή για άλλους λόγους.
 2. Ο χρήστης που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» είναι υπεύθυνος για κάθε υποβολή δήλωσης ή στοιχείων, που πραγματοποιείται με τη χρήση των προσωπικών κωδικών (κωδικός χρήστη και συνθηματική λέξη). Η ευθύνη αυτή υφίσταται ακόμα και εάν ο χρήστης αποφασίσει, με δική του ελεύθερη επιλογή να γνωστοποιήσει τους προσωπικούς κωδικούς του σε τρίτο πρόσωπο (λογιστή κλπ.) που χρησιμοποιεί κάποια ηλεκτρονική υπηρεσία για λογαριασμό του.
 3. Ο χρήστης που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» οφείλει να παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που υποβάλλει κατά τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ»
 4. Οι πληροφορίες ή άλλης φύσης (νομοθετικές διατάξεις, συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις, χρήσιμες πληροφορίες) που παρουσιάζονται στη διαδικτυακή πύλη του ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» δημοσιεύονται μετά από συνεννόηση με τις αρμόδιες Υπηρεσίες/Τμήματα του Υπουργείου Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Το ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» και οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσουν την ακρίβεια των πληροφοριών που δημοσιεύονται στη διαδικτυακή πύλη. Ωστόσο, το ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» αναλαμβάνει αποκλειστικά και μόνο την αναδημοσίευση των πιο πάνω πληροφοριών και σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο τους, ούτε είναι το αρμόδιο για την παροχή οποιουδήποτε είδους διευκρινίσεων ή επεξηγήσεων επί των πληροφοριών αυτών.
 5. Όλα τα στοιχεία που παρέχει ο χρήστης της διαδικτυακής πύλης του ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» δεν χρησιμοποιούνται για άλλο σκοπό πέραν αυτού που περιγράφει η συγκεκριμένη ιστοσελίδα /ηλεκτρονική υπηρεσία. Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλει ο χρήστης είναι ευθύνη του ιδίου και οποιαδήποτε ζημιά (άμεση ή έμμεση) προέρχεται από την υποβολή ανακριβών στοιχείων βαρύνει τον ίδιο το χρήστη και σε καμία περίπτωση το Υπουργείο Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
 6. Δικαιώματα  υποκειμένου δεδομένων
 7. Κάθε εγγεγραμμένος/η χρήστης, ως υποκείμενο δεδομένων, δύναται να ασκήσει οιαδήποτε στιγμή τα δικαιώματά του/της, όπως αυτά προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 679/2016 Ε.Ε. και ιδίως τα άρθρα 12 έως 23 αυτού και την εθνική νομοθεσία και ειδικότερα:
  i. το δικαίωμα στην ενημέρωση και την πρόσβαση στα δεδομένα που επεξεργάζεται το Γ.Τ.Π.,
  ii. το δικαίωμα στον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων του/της,
  iii. το δικαίωμα διόρθωσης ή διαγραφής μέρους ή του συνόλου (δικαίωμα στη λήθη) των προσωπικών του/της δεδομένων,
  iv. το δικαίωμα αντίταξης, δηλαδή να προβάλλει αντιρρήσεις στην επεξεργασία των προσωπικών του/της δεδομένων, και
  v. το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων του/της.
  Την άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων του το μέλος μπορεί να την κάνει υποβάλλοντας σχετικό αίτημα  στην ηλεκτρονική διεύθυνση cchristou@sid.mlsi.gov.cy
 8. Χρόνος Διατήρησης Προσωπικών Δεδομένων
  Τα δεδομένα του/της εγγεγραμμένου/ης χρήστη θα διατηρεί και επεξεργάζεται έως ότου ο/η εγγεγραμμένος/η χρήστης ζητήσει τη διαγραφή του λογαριασμού του/της ή, για όσες επεξεργασίες των δεδομένων του/της γίνονται βάσει της συγκατάθεσής του/της, μέχρι να δηλώσει την άρση της συγκατάθεσής του/της για τους σκοπούς παροχής των υπηρεσιών του ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ».
 9. Το ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» μπορεί να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των επισκεπτών / χρηστών του διαδικτυακού τόπου, χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη/χρήστη και περιλαμβάνουν μη προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών του διαδικτυακού τόπου και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου του υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη/χρήστη όσον αφορά στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων του διαδικτυακού τόπου, για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς, καθώς και για να εκτιμάται η αποτελεσματικότητα της ιστοσελίδας και να βελτιωθούν οι επιδόσεις του διαδικτυακού τόπου. Ο επισκέπτης/χρήστης του διαδικτυακού τόπου μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα του για πλοήγηση στο Διαδίκτυο κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των “cookies” σε συγκεκριμένες υπηρεσίες είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης “cookies” σε καμία περίπτωση. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που ο χρήστης / επισκέπτης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί τη χρήση “cookies” για την αναγνώριση του, ενδέχεται να έχει περιορισμένη πρόσβαση σε μερικές από τις υπηρεσίες, χρήσεις ή λειτουργίες που προέρχονται από τον διαδικτυακό τόπο του ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ».
 10. Το ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» προσφέρει προς χρήση τη διαδικτυακή του πύλη υπό τους πιο κάτω όρους χρήσης, τους οποίους ο επισκέπτης /χρήστης της διαδικτυακής πύλης καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε επίσκεψη /χρήση των ιστοσελίδων/ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως.